Kokoukset

Jätelautakunta kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa. Kokousasioista tiedotetaan tällä sivulla kokoustiedoittein ja linkki pöytäkirjaan julkaistaan kokouksen jälkeen seuraavana päivänä.


Kokoustiedotteet

minus
plus
Jätelautakunta pitää jätelakiin esitettyjä muutoksia onnistuneina 02.06.2020

Jätelakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lakimuutosten tärkeimpänä tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä. Jätelautakunta antoi asiasta ympäristöministeriölle lausunnon, jossa se kannatti keskeisimpiä esitettyjä muutoksia. Jätehuoltoa on uudistettava, jotta EU:ssa asetetut tiukat kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa.

Jätelakiin ollaan ottamassa valtakunnallisesti erilliskeräysvelvoitteita kierrätettäville hyötyjätteille, mikä tarkoittaa sitä, että niitä kerätään jatkossa yhä laajemmin. Jätelautakunta on jo aikaisemmin laajentanut asteittain kierrätettävien jätteiden keräystä alueellisilla jätehuoltomääräyksillä yhä pienempiin taloyhtiöihin ja pitää tärkeänä sitä, että tämä kehityssuunta jatkuu.

Jätelakiin esitetään kunnille ja pakkausten jätehuollosta vastaaville tuottajayhteisöille yhteistoimintavelvoitetta pakkausjätteiden keräykseen. Tämä mahdollistaa sen, että tällä alueella Jätekukko voi jatkossakin tarjota asukkaille kattavat jätehuoltopalvelut eli sekajätteen ja biojätteen keräyksen lisäksi myös kaikkien pakkausjätteiden eli muovin, kartongin, lasin ja metallin keräyspalvelut kiinteistöiltä.  Lisäksi jätelautakunta voisi edelleen ohjata jätetaksalla hyötyjätteiden keräykseen eli pitää niiden tyhjennyshinnat sekajätteen tyhjennyksiä edullisempina.

Tuottajat järjestävät jatkossakin muovi-, kartonki- ja lasipakkauksille sekä metallille RINKI-ekopisteverkoston, jota kunnalliset jäteyhtiöt voivat täydentää omilla ekopisteillään. Jätelautakunta katsoo, että ekopisteiden määrää ei ole syytä voimakkaasti vähentää, vaikka hyötyjätteiden keräys kiinteistöiltä laajenisikin lakimuutosten myötä. Ekopisteet palvelevat sen jälkeenkin isoa joukkoa pientaloja.

Jätelain muutosesitysten mukaan kaikilla alueilla otetaan jatkossa käyttöön kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kunnat tai kunnalliset jäteyhtiöt kilpailuttavat jätteenkuljetukset asukkaita varten. Tämä malli, joka on jo Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella käytössä, mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan sekä kuljetusten optimoinnin ja kehittämisen yhä ympäristövastuullisempaan suuntaan. Myös pk-yritykset ovat menestyneet alueella jätteenkuljetusten kilpailutuksissa ja asiakastyytyväisyys kuljetuspalveluihin on korkealla.

minus
plus
Hyötyjätteiden kuljetusalue hyväksytty 02.06.2020

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi hyötyjätteille kuljetusalueen. Tällä alueella hyötyjätteiden keräys on mahdollista järjestää kiinteistölle joko omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisen jäteastian eli kimpan kautta. Hyötyjätteitä, joita kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko kerää, ovat biojäte, metalli sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset.

Hyötyjätteiden kuljetukset keskitetään tiiviisti rakennetuille alueille ja keskeisille, hyväkuntoisille tieyhteyksille, jotta keräyksen ja kuljetuksen ympäristövaikutukset saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina ja kustannukset kohtuullisina. Hyötyjätteiden kuljetusalueeseen on sisällytetty kaikki vähintään 300 asukkaan asemakaavoitetut taajamat, näiden taajamien väliset tieyhteydet ja niiden varrella sijaitsevat pienemmät taajamat. Lisäksi kuljetusalueeseen on liitetty tiiviin loma-asutuksen alueet (Tahko ja Koli). Kuljetusalue on nähtävissä karttapalvelussa.

Kuljetusalueen määrittely selkeyttää asiakkaille sitä, millä alueilla hyötyjätteiden keräyksen voi saada omalle kiinteistölle. Erityisesti biojätteen ja muovipakkausten keräys kiinnostaa asukkaita. Omakotitalotkin voivat ottaa niitä kiinteistölleen keräykseen esimerkiksi yhdessä naapurien kanssa. Silloin, kun hyötyjätteiden keräystä ei järjestetä kiinteistölle, pakkausjätteet voi viedä ekopisteeseen ja biojäte on mahdollista kompostoida.

minus
plus
Jätetaksat vuodelle 2020 hyväksytty: pääosa kotitalouksien maksuista ennallaan 28.11.2019

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2020 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Kuntien jäteyhtiö Jätekukko järjestää jätehuoltopalvelut taksan mukaisilla maksuilla.

Kotitalouksien sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätetaksassa maksut pysyvät pääosin ennallaan. Perusmaksut ja jäteastioiden tyhjennysmaksut pidetään entisellä tasolla. Sen sijaan syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinnat laskevat suurilta osin, koska niiden tyhjennyskustannukset ovat laskeneet. Maahan upotettavien syväkeräyssäiliöiden käyttö on lisääntynyt taloyhtiöissä, ja näille taloyhtiöille hintojen laskeminen tuo huomattavaakin säästöä jätehuollon kustannuksiin.

Jätelautakunta hyväksyi myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan, joka koskee yrityksiä. Suurin osa yrityksistä hankkii jätehuoltopalvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä, mutta erityisesti pienten taajamien ja haja-asutusalueen pk-yritykset voivat tarvita kunnallisen jäteyhtiön tarjoamia palveluja, koska muuta palveluntarjontaa ei ole saatavilla. Näille yrityksille tarjottavien jätehuoltopalvelujen hinnat yhtenäistetään suurelta osin kotitalouksien hintojen kanssa, mikä pääosin laskee jäteastioiden tyhjennyshintoja. Osin maksut pysyvät kuitenkin kotitalouksien maksuja korkeampina.

Saostus- ja umpisäilölietteen käsittelymaksuihin on tulossa vuoden 2020 alussa maltillinen 5 %:n korotus. Jätekukko laskuttaa nämä maksut silloin, kun viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä toimitetaan saostus- tai umpisäiliölietettä käsiteltäväksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Saostussäiliöt tyhjennetään tyypillisesti noin kerran vuodessa, umpisäiliöt tarpeen mukaan. Käsittelymaksun korotuksen vaikutus on noin 0,50-2,50 euroa yhtä tyhjennystä kohti. Jätelautakunta päätti vain jätevesilietteiden käsittelymaksuista. Lietteiden kuljetuksia hoitavat yritykset päättävät itsenäisesti kuljetusmaksuistaan.

minus
plus
Jätehuoltomääräykset muuttuvat: laajempaa hyötyjätteiden erilliskeräystä ja joustoja kiinteistöjen jätehuoltoon 20.02.2019

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi päivitetyt kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.4.2019. Määräysmuutoksilla vastataan tiukkeneviin kierrätystavoitteisiin, edistetään jätehuollon toimivuutta ja lisätään osin joustoja kiinteistöjen jätehuoltoon.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat, mitä on laajasti kannatettu. Muovipakkauksia, lasipakkauksia ja metallia on kerättävä erikseen 1.10.2019 lähtien kaikilta sellaisilta taajamissa sijaitsevilta kiinteistöiltä, joilla on vähintään 10 asuinhuoneistoa. Biojätteen ja kartonkipakkausten keräysvelvoite säilyy ennallaan eli keräysvelvoitteen rajana on 5 asuinhuoneistoa. Kun hyötyjätteiden keräysastiat ovat taloyhtiön keräyspaikassa asukkaita lähellä, on kierrättäminen helppoa.

Jäteastiat on sijoitettava jätehuoltomääräysten mukaan taajamissa jätekatokseen, kun keräyspaikkaa käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa tai keräyspaikalla on enemmän kuin kolme jäteastiaa. Aikaisemmin katosvaatimus oli tätä tiukempi ja jo kolmelle astialle oli järjestettävä katos. Nyt pienimmät taloyhtiöt ja omakotitalojen kimpat, jotka ottavat vapaehtoisesti keräykseen sekajätteen lisäksi esimerkiksi biojätteen ja muovipakkaukset, eivät välttämättä tarvitse jäteastioille katosta. Jätekatos on kuitenkin suositeltavaa järjestää, koska se helpottaa keräyspaikan kunnossapitoa ja edistää siisteyttä.

Kun jätteet lajitellaan huolellisesti, sekajätteen määrä pienenee. Sekajätteen tyhjennysväli väljenee tämän vuoksi hieman sellaisilla 1-2 henkilön talouksilla, joilla biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, ja jätettä syntyy vain vähän. Tällaiset taloudet voivat tyhjennyttää jatkossa jäteastian kahdeksan viikon välein ympäri vuoden riippumatta siitä, missä kiinteistö sijaitsee. Aiemmin on edellytetty, että sekajäteastiat tyhjennetään taajamissa kesäaikaan neljän viikon välein.

Jätehuoltomääräyksiin on tehty edellä mainittujen muutosten lisäksi tarkennuksia mm. kompostointi-ilmoitusten voimassaoloaikaa, jäteastioita ja keräyspaikkoja sekä poikkeuksellisia jätteenkuormausaikoja koskevaan sääntelyyn. Lisäksi on joustavoitettu saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysvelvoitteita. Sellaisista velvoittavista muutoksista, jotka edellyttävät toimenpiteitä kiinteistöillä, tiedotetaan kiinteistön haltijoita jätelautakunnan tai kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, toimesta.

Jätelautakunnan toiminta

Lue jätelautakunnan toiminnasta

Lue lisää Jätelautakunnan toiminta Arrow

Toimialue

Katso, millä alueella jätelautakunta toimii

Lue lisää Toimialue Arrow

Kokoonpano

Tutustu jätelautakunnan nykyiseen kokoonpanoon

Lue lisää Kokoonpano Arrow