Kokoukset

Jätelautakunta kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa. Kokousasioista tiedotetaan tällä sivulla kokoustiedoittein ja linkki pöytäkirjaan julkaistaan kokouksen jälkeen seuraavana päivänä.


Kokoustiedotteet

minus
plus
Jätemaksuihin odotettavissa korotusta kustannusten nousun vuoksi 14.10.2021

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen uudeksi jätetaksaksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Jätetaksassa määritellään maksut kotitalouksien jätehuoltopalveluille. Palvelut järjestää kuntien omistama jäteyhtiö, Jätekukko.

Kotitalouksien jätemaksu koostuu kahdesta osasta: 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspisteen käyttömaksusta. Nämä maksut pysyivät samalla tasolla ja osin laskivat vuosina 2017–2020. Lainsäädäntömuutosten ja kustannusten nousun vuoksi maksuja nostettiin vuodelle 2021. Korotustarvetta on myös vuodelle 2022.

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto. Lajitteluasemien ja vaarallisten jätteiden käsittelyn kustannusten nousun vuoksi perusmaksuun esitetään korotusta. Vakituisilla asunnoilla perusmaksun korotus on 2,30–4,50 euroa ja vapaa-ajan asunnoilla 1,25 euroa vuodessa. Kuukausitasolle laskettuna muutos on noin 0,10–0,40 euroa.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen ja biojätteen käsittelyn kustannukset pysyvät vuonna 2022 ennallaan, mutta kilpailutettujen jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi. Lisäksi yleisissä kuluissa on hieman kasvua. Sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa tämän vuoksi astiakoosta riippuen 4–6 %:n korotus.

Hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnoilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Kaikilla hyötyjätteillä eli biojätteellä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksilla sekä metallilla on yksi yhtenäinen tyhjennyshinta. Koska jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi noin 7 %, on tämä korotus tarkoitus viedä tyhjennyshintoihin.

Viime vuosina sekajäteastioiden tyhjennysmäärät ovat laskeneet noin 1,5–2 % vuodessa. Koska kunnallisen jäteyhtiön asiakaspalvelun, hallinnon, ICT-järjestelmien ja toimitilojen kulut ym. yleiset kustannukset katetaan ainoastaan sekajätemaksuilla, sekajätteen tyhjennysmäärien pienetessä näiden kustannusten osuus tyhjennyshinnassa on noussut. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmäärät ovat taas viime vuosina kasvaneet, mutta niiden tyhjennysmaksuilla katetaan ainoastaan suorat keräyksen ja kuljetuksen kustannukset, ei siis lainkaan jäteyhtiön henkilöstökuluja tai muita yleisiä kuluja. Tällä tavalla hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnat on pidetty edullisina ja taksalla kannustetaan hyötyjätteiden erilliskeräykseen ja kierrättämiseen.

Esitettyjen taksamuutosten myötä kotitalouksien jätehuollon kokonaiskustannuksiin tulee tyypillisesti 0,50-1,20 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Jätetaksa on nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 12.11. asti mielipiteitä taksamuutoksista. Jätelautakunta päättää ensi vuoden taksasta loppuvuoden kokouksessaan. Jätelautakunnan on joka tapauksessa hyväksyttävä taksa sellaisena, että jätemaksuilla saadaan katettua kokonaisuudessaan kuntalaisten jätehuoltopalvelujen kustannukset.

minus
plus
Jätekukolle lupa uudelle laajennettujen jätteenkuormausaikojen kokeilulle 03.06.2021

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan Jätekukolle määräaikaisen poikkeamisen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista ajalle 12.7.-31.7.2021. Poikkeaminen mahdollistaa kokeilun, jossa Jätekukko selvittää, millaisia vaikutuksia laajennetuilla kuormausajoilla on jätteenkuljetusten toimintavarmuuteen, ja miten asiakkaat kokevat aikaiset ja myöhäiset jätteenkuljetusajat. Kokeilu toteutetaan nyt toisen kerran; ensimmäinen kokeilu oli vuodenvaihteessa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaus on sallittua taajamissa asuinkiinteistöillä arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Lisäksi kuormaus on sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22. Poikkeamispäätöksen mukaan Jätekukolla on lupa hoitaa kokeilun aikana jäteastioiden tyhjennyksiä tätä laajemmin, klo 5–23.

Kesäajalle ajoittuvan kokeilun tavoitteena on selvittää, olisiko varhaisilla ja myöhäisillä kuormausajoilla mahdollista vaikuttaa kesään ja lomakauteen liittyviin jätehuollon toimivuuden haasteisiin. Näitä ovat merkittävästi lisääntyvät astiatyhjennys- ja jätemäärät sekä kasvavien ajomatkojen aiheuttamat tyhjennys- ja ajoaikojen pitkittymiset. Kun aikataulut ovat hyvin tiukat, voivat esimerkiksi kalustorikot viivästyttää jätteenkuljetuksia huomattavasti. Laajennettu jätteenkuormausaika voisi helpottaa tyhjennysten suorittamista suunnitellusti.

Jätelautakunta on päätöksessään edellyttänyt, että Jätekukko tiedottaa asukkaille laajennetun kuormausajan kokeilusta ja toteuttaa kokeilun jälkeen kyselyn niille asukkaille, joihin varhainen ja/tai myöhäinen jätteenkuormausaika on kohdistunut. Jätekukon on myös tiedotettava kokeilun tuloksista kokeilun päätyttyä. Vuodenvaihteessa toteutetun kyselyn tulosten mukaan suurin osa asiakkaista ei kokenut aikaisia ja myöhäisiä jätteenkuormausaikoja häiritsevinä.

minus
plus
Jätelakiuudistus vaikuttaa alueen jätehuoltoon 03.06.2021

Meneillään oleva jätelain uudistus tulee vaikuttamaan monin tavoin kunnalliseen jätehuoltoon. Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan jätelakiesityksen keskeistä sisältöä ja sitä, miten lainsäädäntöön esitetyt muutokset vaikuttavat alueen jätehuoltoon ja jätelautakunnan päätöksentekoon. Jätelakiuudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä kierrätystä, joten jätelakiin ollaan ottamassa nykyistä tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen.

Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella biojätteelle ja kartonkipakkauksille on oltava erilliskeräys taajamissa kaikilla vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöillä. Biojätteen erilliskeräys tulee tästä vielä laajenemaan. Muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin erilliskeräysvelvoite koskee nyt vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä. Lähivuosina näitäkin jätteitä on kerättävä taajamien vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä. Kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää jatkossakin hyötyjätteiden keräyksen asuinkiinteistöiltä.

Kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi hyötyjätteitä kerätään ekopisteissä. Valtakunnallinen Rinki-ekopisteverkosto tulee todennäköisesti tulevaisuudessa supistumaan. Jätekukko voi edelleen täydentää Rinki-ekopisteverkostoa omilla ekopisteillään, millä parannetaan asukkaille tarjottavaa palvelua. Vuonna 2023 alkaa uutena keräys tekstiilijätteelle, jolle Jätekukon on järjestettävä vastaanottopisteitä esimerkiksi lajitteluasemille.

Jätelautakunta tulee vielä ratkaisemaan jätehuoltomääräyksissä ja palvelutasossa, miten kattavasti hyötyjätteitä erilliskerätään. Samalla tarkastellaan laajemminkin jätehuollon sääntelyä ja jätehuoltopalvelujen tarjoamista alueella. Myös jätetaksaa aletaan uudistamaan ottaen huomioon toisaalta kasvavat hyötyjätteiden keräyksen kustannukset ja toisaalta se, että tuottajat tulevat maksamaan loppuvuodesta 2023 lähtien osan pakkausjätteiden keräyksen kustannuksista. Jätelautakunnan päätöksen mukaan jätehuoltomääräyksiä, taksaa ja palvelutasoa päivitetään loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana. Kuntalaisia kuullaan muutoksia tehtäessä.

minus
plus
Jätekukolle lupa laajennetuille jätteenkuormausajoille vuodenvaihteessa 03.12.2020

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan Jätekukolle lyhyen määräaikaisen poikkeamisen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista. Poikkeaminen mahdollistaa kokeilun, jonka aikana Jätekukon tavoitteena on selvittää, miten laajennetut kuormausajat voisivat vaikuttaa jätteen kuljetusten toimintavarmuuteen poikkeustilanteissa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaus on sallittua taajamissa asuinkiinteistöillä arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Lisäksi kuormaus on sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22. Poikkeamispäätöksen mukaan Jätekukolla on lupa hoitaa jäteastioiden tyhjennyksiä tätä laajemmin, klo 5–23, ajalla 19.12.2020-9.1.2021.

Vuodenvaihteessa on arkipyhäpäiviä, jolloin jätteenkuljetuksia ei hoideta lainkaan, mutta jätettä syntyy kiinteistöillä paljon. Poikkeaville kuormausajoille voi olla näin ollen tarvetta. Muita poikkeuksellisia tilanteita, joita varten kokeilulla kerätään tietoa, voi aiheutua esimerkiksi haastavista sääolosuhteista tai kalustorikoista. Näissä oloissa suunniteltuja tyhjennyksiä voi jäädä tekemättä, mutta laajennettu jätteenkuormausaika voisi helpottaa tyhjennysten suorittamista suunnitellusti.

Kokeilun aikana kerätään tietoa siitä, miten asukkaat kokevat laajennetun jätteiden kuormausajan. Jätelautakunta on päätöksessään edellyttänyt, että Jätekukko tiedottaa asukkaita laajennetun kuormausajan kokeilusta ja toteuttaa kokeilun jälkeen kyselyn niille asukkaille, joihin varhainen ja/tai myöhäinen jätteenkuormausaika on kohdistunut. Jätekukon on myös tiedotettava kokeilun tuloksista kokeilun päätyttyä.

minus
plus
Uusi jätetaksa voimaan 1.1.2021 03.12.2020

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi vuoden 2021 alussa voimaan tulevan jätetaksan. Jätetaksassa määritellään maksut kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, järjestämille jätehuoltopalveluille.

Jätemaksuihin tulee korotusta, koska lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet jäteyhtiön toimintaan ja samalla palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Maksumuutosten myötä kotitalouksien jätehuollon vuosikustannuksiin tulee muutaman prosentin korotus. Tyypillisesti muutos vuosikustannuksissa on muutamia euroja. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa syntyvän jätteen määrä ja se, mitä jätehuoltopalveluja kiinteistöllä on.

Jätehuollon perusmaksuihin tulee vakituisille asunnoille 1,30-2,60 euron korotus. Jatkossa perusmaksu on biojätteet lajittelevalle vakituisella asunnolla 19,95 euroa vuodessa, muilla vakituisilla asunnoilla 39,25 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asunnoilla perusmaksun korotus on alle euron ja maksu on jatkossa 12,25 euroa vuodessa. Perusmaksuilla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin tulee kustannusten kasvamisen vuoksi astiakoosta riippuen 1-4 %:n korotus. Myös sekajätteen aluekeräyspisteiden käyttömaksut nousevat. Sekajätemaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen ja energiahyödyntämisen kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojätteen tyhjennyshinta saadaan pidettyä kannustavana. Sekajätemaksuihin sisältyvät myös Jätekukon yleiset kustannukset, kuten hallinnon, asiakaspalvelun ja tietojärjestelmien kustannukset.

Biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshinnat pidetään ennallaan. Lasipakkauksille ja metallille otetaan käyttöön samantasoiset tyhjennyshinnat kuin muillakin hyötyjätteillä, aikaisemmin keräyksen kustannukset katettiin kokonaan sekajätemaksuilla. Hyötyjätteiden tyhjennysmaksuilla saadaan jatkossa katettua näiden kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset.

Maksumuutosten myötä jätemaksut vastaavat aikaisempaa paremmin kiinteistöllä tarjottavaa jätehuollon palvelutasoa, kun sekajätteen ja kaikkien hyötyjätteiden erilliskeräys on maksullista. Maksujen kannustavuus säilyy kuitenkin edelleen, koska hyötyjätteiden tyhjennyshinnat ovat sekajätteen tyhjennyshintoja edullisemmat. Kun tarkastellaan jätemaksujen kehitystä muutamalta vuodelta, ovat maksut laskeneet hyötyjätteitä erilliskeräävillä kiinteistöillä ja nousseet pelkkää sekajätettä keräävillä kiinteistöillä.

minus
plus
Asiakaspalvelua kehitetään kyselytulosten pohjalta 01.10.2020

Jätehuoltoviranomaisessa selvitettiin keväällä 2020 kyselyin asiakkaiden tyytyväisyyttä jätehuoltoviranomaisen asiakaspalveluun. Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan kyselytulokset ja niiden pohjalta toteutettavat toimenpiteet.

Asiakkaat olivat kyselytulosten perusteella varsin tyytyväisiä jätehuoltoviranomaisen asiakaspalvelun ystävällisyyteen ja asiantuntemukseen. Asiakkaat kokivat myös tavoittavansa asiakasneuvojat tavallisesti kohtalaisen hyvin. Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönottoa ehdotettiin tavoitettavuuden parantamiseksi. Tämä takaisinsoittomahdollisuus ollaankin ottamassa käyttöön.

Pääsääntöisesti asiakkaat olivat tyytyväisiä jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyprosessiin, joskin hakemusten käsittelyaikaa pidettiin paikoin pitkänä. Hakemusten käsittelyprosessia on muutettu palautteen myötä niin, että hakemusten käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä.

Asiakaskyselyn tuloksista tuli esille, että etenkin osa niistä asiakkaista, jotka saavat kielteisen päätöksen, pitävät jätehuoltoa koskevaa sääntelyä monimutkaisena ja jäykkänä. Näin ollen he eivät aina ymmärrä tehtyjä päätöksiä. Jätehuoltoviranomaisen on kuitenkin tehtävä asiakkaita koskevat päätökset jätelainsäädännön mukaisesti. Tärkeää on etsiä asiakkaille sopivia ratkaisuja niissä rajoissa, minkä säännökset mahdollistavat.

Jotta asiakkaat saavat tarvitsemaansa tietoa jätehuollon sääntelystä ja jätehuoltoviranomaisessa asioinnista, on jätelautakunnan verkkosivut uudistettu siten, että uudistamisessa on otettu huomioon sivuston saavutettavuus, selkeys ja sisällön ymmärrettävyys. Lisäksi jätehuoltoviranomaisen asiakaskirjeitä ja päätösten sisältöä pyritään vielä yksinkertaistamaan, jotta ne olisivat mahdollisimman selkeitä.

minus
plus
Jätelautakunta pitää jätelakiin esitettyjä muutoksia onnistuneina 02.06.2020

Jätelakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lakimuutosten tärkeimpänä tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä. Jätelautakunta antoi asiasta ympäristöministeriölle lausunnon, jossa se kannatti keskeisimpiä esitettyjä muutoksia. Jätehuoltoa on uudistettava, jotta EU:ssa asetetut tiukat kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa.

Jätelakiin ollaan ottamassa valtakunnallisesti erilliskeräysvelvoitteita kierrätettäville hyötyjätteille, mikä tarkoittaa sitä, että niitä kerätään jatkossa yhä laajemmin. Jätelautakunta on jo aikaisemmin laajentanut asteittain kierrätettävien jätteiden keräystä alueellisilla jätehuoltomääräyksillä yhä pienempiin taloyhtiöihin ja pitää tärkeänä sitä, että tämä kehityssuunta jatkuu.

Jätelakiin esitetään kunnille ja pakkausten jätehuollosta vastaaville tuottajayhteisöille yhteistoimintavelvoitetta pakkausjätteiden keräykseen. Tämä mahdollistaa sen, että tällä alueella Jätekukko voi jatkossakin tarjota asukkaille kattavat jätehuoltopalvelut eli sekajätteen ja biojätteen keräyksen lisäksi myös kaikkien pakkausjätteiden eli muovin, kartongin, lasin ja metallin keräyspalvelut kiinteistöiltä.  Lisäksi jätelautakunta voisi edelleen ohjata jätetaksalla hyötyjätteiden keräykseen eli pitää niiden tyhjennyshinnat sekajätteen tyhjennyksiä edullisempina.

Tuottajat järjestävät jatkossakin muovi-, kartonki- ja lasipakkauksille sekä metallille RINKI-ekopisteverkoston, jota kunnalliset jäteyhtiöt voivat täydentää omilla ekopisteillään. Jätelautakunta katsoo, että ekopisteiden määrää ei ole syytä voimakkaasti vähentää, vaikka hyötyjätteiden keräys kiinteistöiltä laajenisikin lakimuutosten myötä. Ekopisteet palvelevat sen jälkeenkin isoa joukkoa pientaloja.

Jätelain muutosesitysten mukaan kaikilla alueilla otetaan jatkossa käyttöön kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kunnat tai kunnalliset jäteyhtiöt kilpailuttavat jätteenkuljetukset asukkaita varten. Tämä malli, joka on jo Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella käytössä, mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan sekä kuljetusten optimoinnin ja kehittämisen yhä ympäristövastuullisempaan suuntaan. Myös pk-yritykset ovat menestyneet alueella jätteenkuljetusten kilpailutuksissa ja asiakastyytyväisyys kuljetuspalveluihin on korkealla.

minus
plus
Hyötyjätteiden kuljetusalue hyväksytty 02.06.2020

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi hyötyjätteille kuljetusalueen. Tällä alueella hyötyjätteiden keräys on mahdollista järjestää kiinteistölle joko omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisen jäteastian eli kimpan kautta. Hyötyjätteitä, joita kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko kerää, ovat biojäte, metalli sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset.

Hyötyjätteiden kuljetukset keskitetään tiiviisti rakennetuille alueille ja keskeisille, hyväkuntoisille tieyhteyksille, jotta keräyksen ja kuljetuksen ympäristövaikutukset saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina ja kustannukset kohtuullisina. Hyötyjätteiden kuljetusalueeseen on sisällytetty kaikki vähintään 300 asukkaan asemakaavoitetut taajamat, näiden taajamien väliset tieyhteydet ja niiden varrella sijaitsevat pienemmät taajamat. Lisäksi kuljetusalueeseen on liitetty tiiviin loma-asutuksen alueet (Tahko ja Koli). Kuljetusalue on nähtävissä karttapalvelussa.

Kuljetusalueen määrittely selkeyttää asiakkaille sitä, millä alueilla hyötyjätteiden keräyksen voi saada omalle kiinteistölle. Erityisesti biojätteen ja muovipakkausten keräys kiinnostaa asukkaita. Omakotitalotkin voivat ottaa niitä kiinteistölleen keräykseen esimerkiksi yhdessä naapurien kanssa. Silloin, kun hyötyjätteiden keräystä ei järjestetä kiinteistölle, pakkausjätteet voi viedä ekopisteeseen ja biojäte on mahdollista kompostoida.

minus
plus
Jätetaksat vuodelle 2020 hyväksytty – pääosa kotitalouksien maksuista ennallaan 28.11.2019

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2020 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Kuntien jäteyhtiö Jätekukko järjestää jätehuoltopalvelut taksan mukaisilla maksuilla.

Kotitalouksien sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätetaksassa maksut pysyvät pääosin ennallaan. Perusmaksut ja jäteastioiden tyhjennysmaksut pidetään entisellä tasolla. Sen sijaan syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinnat laskevat suurilta osin, koska niiden tyhjennyskustannukset ovat laskeneet. Maahan upotettavien syväkeräyssäiliöiden käyttö on lisääntynyt taloyhtiöissä, ja näille taloyhtiöille hintojen laskeminen tuo huomattavaakin säästöä jätehuollon kustannuksiin.

Jätelautakunta hyväksyi myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan, joka koskee yrityksiä. Suurin osa yrityksistä hankkii jätehuoltopalvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä, mutta erityisesti pienten taajamien ja haja-asutusalueen pk-yritykset voivat tarvita kunnallisen jäteyhtiön tarjoamia palveluja, koska muuta palveluntarjontaa ei ole saatavilla. Näille yrityksille tarjottavien jätehuoltopalvelujen hinnat yhtenäistetään suurelta osin kotitalouksien hintojen kanssa, mikä pääosin laskee jäteastioiden tyhjennyshintoja. Osin maksut pysyvät kuitenkin kotitalouksien maksuja korkeampina.

Saostus- ja umpisäilölietteen käsittelymaksuihin on tulossa vuoden 2020 alussa maltillinen 5 %:n korotus. Jätekukko laskuttaa nämä maksut silloin, kun viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä toimitetaan saostus- tai umpisäiliölietettä käsiteltäväksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Saostussäiliöt tyhjennetään tyypillisesti noin kerran vuodessa, umpisäiliöt tarpeen mukaan. Käsittelymaksun korotuksen vaikutus on noin 0,50-2,50 euroa yhtä tyhjennystä kohti. Jätelautakunta päätti vain jätevesilietteiden käsittelymaksuista. Lietteiden kuljetuksia hoitavat yritykset päättävät itsenäisesti kuljetusmaksuistaan.

minus
plus
Jätehuoltomääräykset muuttuvat – laajempaa hyötyjätteiden erilliskeräystä ja joustoja kiinteistöjen jätehuoltoon 20.02.2019

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi päivitetyt kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.4.2019. Määräysmuutoksilla vastataan tiukkeneviin kierrätystavoitteisiin, edistetään jätehuollon toimivuutta ja lisätään osin joustoja kiinteistöjen jätehuoltoon.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat, mitä on laajasti kannatettu. Muovipakkauksia, lasipakkauksia ja metallia on kerättävä erikseen 1.10.2019 lähtien kaikilta sellaisilta taajamissa sijaitsevilta kiinteistöiltä, joilla on vähintään 10 asuinhuoneistoa. Biojätteen ja kartonkipakkausten keräysvelvoite säilyy ennallaan eli keräysvelvoitteen rajana on 5 asuinhuoneistoa. Kun hyötyjätteiden keräysastiat ovat taloyhtiön keräyspaikassa asukkaita lähellä, on kierrättäminen helppoa.

Jäteastiat on sijoitettava jätehuoltomääräysten mukaan taajamissa jätekatokseen, kun keräyspaikkaa käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa tai keräyspaikalla on enemmän kuin kolme jäteastiaa. Aikaisemmin katosvaatimus oli tätä tiukempi ja jo kolmelle astialle oli järjestettävä katos. Nyt pienimmät taloyhtiöt ja omakotitalojen kimpat, jotka ottavat vapaehtoisesti keräykseen sekajätteen lisäksi esimerkiksi biojätteen ja muovipakkaukset, eivät välttämättä tarvitse jäteastioille katosta. Jätekatos on kuitenkin suositeltavaa järjestää, koska se helpottaa keräyspaikan kunnossapitoa ja edistää siisteyttä.

Kun jätteet lajitellaan huolellisesti, sekajätteen määrä pienenee. Sekajätteen tyhjennysväli väljenee tämän vuoksi hieman sellaisilla 1-2 henkilön talouksilla, joilla biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, ja jätettä syntyy vain vähän. Tällaiset taloudet voivat tyhjennyttää jatkossa jäteastian kahdeksan viikon välein ympäri vuoden riippumatta siitä, missä kiinteistö sijaitsee. Aiemmin on edellytetty, että sekajäteastiat tyhjennetään taajamissa kesäaikaan neljän viikon välein.

Jätehuoltomääräyksiin on tehty edellä mainittujen muutosten lisäksi tarkennuksia mm. kompostointi-ilmoitusten voimassaoloaikaa, jäteastioita ja keräyspaikkoja sekä poikkeuksellisia jätteenkuormausaikoja koskevaan sääntelyyn. Lisäksi on joustavoitettu saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysvelvoitteita. Sellaisista velvoittavista muutoksista, jotka edellyttävät toimenpiteitä kiinteistöillä, tiedotetaan kiinteistön haltijoita jätelautakunnan tai kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, toimesta.

Jätelautakunnan toiminta

Lue jätelautakunnan toiminnasta

Lue lisää Jätelautakunnan toiminta Arrow

Toimialue

Katso, millä alueella jätelautakunta toimii

Lue lisää Toimialue Arrow

Kokoonpano

Tutustu jätelautakunnan nykyiseen kokoonpanoon

Lue lisää Kokoonpano Arrow